Μιχαήλ Ροδά: Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμό της Τουρκίας

«Η Εξωτερική Ελλάς»: […] Εις την εμπορικήν πρόοδόν του ο Ελληνισμός δεν συναντά μέχρι του 1900 κανένα εμπόδιο. Ο Τούρκος εξακολουθεί τον ύπνον του. Αρκεί εις τον χωρικόν η εργασία

Read More

Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών Κατοχής

Στον κατάλογο αυτό της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων, έκδοσης 1946, καταγράφονται όλες οι ζημιές που προκάλεσαν οι κατακτητές της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Μπορείτε να το αναγνώσετε

Read More